Flag Counter

 

Posa na biso ezali ete topesa bino kisi ya malamu koleka pona lobiko na bino...
  • Centre Traditionel Docteur Afonso


    Esika oyo ebongisami pona bo peto ya nzoto na biso na kisi ya bokoko oyo esalami na banzete. Liboso ba koko na biso bazalaki kobela ndeti na tango na biso te; po bazalaki bongo na sekele mpe boyebi ya banzete pona kosalisa bango; bayebaki bongo nzete nini esengelaki pona kisi pona kosala masanga pe pona biloko ya kolia. Liboso nzambe akela mokili abandaki nanu kobongisa esika oyo mutu esengelaki na ye kofanda; esika yango ezalaki na banzete; lelo likolo ya kozanga boyebi batu bazo kufa bongo na maladi ya ndenge na ndenge. Bazoluka koyeba ndenge nini bakoko bazalaki kobika kozanga kobela kasi bazomona mutu ya koyebisa bango sekele yango te. Kasi bazali bongo nabanzete. Lokola nzambe atonda bolingo atindeli biso bongo mutu ya motuya oyo mokili mobimba bazosakola sabgo ba ye pe bazobenga ye "le savant noir" kombo na ye ezali bongo Docteur Afonso Lumanga; azali bongo mobikisi na kisi ya bokoko....
    Boyebi Mingi